Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a záruční podmínky

společnosti Transtechnik CS, spol. s r.o. CS s.r.o., IČ: 45275718, (dále jen „VOZP“)
platné pro objednávky realizované v e-shopu www.paletovevoziky.store

1. Vlastnické právo, nebezpečí škody

a. Vlastnické právo k předmětu objednávky (dále jen „zboží“) přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny včetně DPH, včetně souvisejících plateb a smluvních pokut mezi stranami sjednaných nebo vyplývajících z právních předpisů, ledaže smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím stanoví jinak.
b. Nebezpečí vzniku škody na dodávaném zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím. Pokud je zboží přepravováno podle přepravních pokynů kupujícího, přechází na kupujícího riziko zničení, poškození či ztráty okamžikem předání zboží k přepravě.

2. Cena zboží a platební podmínky

a. Kupní cena zboží se sjednává jako smluvní a je fakturována na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po dodání zboží se splatností 14 dní, pokud není dohodnuto jinak.
b. Pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.
c. Smluvní pokuta je splatná dnem, kdy prodávající odeslal kupujícímu výzvu k jejímu zaplacení.
d. Pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny o více než 30 kalendářních dní, je povinen vrátit zboží prodávajícímu a umožnit mu na první požádání okamžité a bezvýhradné zpětné převzetí nezaplaceného zboží, čímž není dotčeno právo na náhradu škody.
e. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla kupní cena připsána na účet prodávajícího.

3. Objednání, akceptace

a. Objednávka je jednostranný závazný úkon kupujícího, která musí obsahovat údaje pro identifikaci kupujícího, údaje pro vystavení účetních dokladů, zejména identifikační číslo a DIČ v případě účetních jednotek, druh a požadované množství zboží, další údaje nutné pro odběr, případně doručení zboží (způsob dopravy apod.), e-mailovou kontaktní adresu nebo jiný kontakt pro potvrzení objednávky.
b. Pokud objednávka uvedené či jiné neuvedené údaje neobsahuje, je prodávající oprávněn při její realizaci formou dodání zboží a úkonů souvisejících postupovat dle vlastního uvážení.
c. Prodávající je oprávněn neakceptovat objednávku, zejména jejíž splnění je za stanovených podmínek nemožné nebo je-li vystavena kupujícím, za kterým prodávající eviduje pohledávku po splatnosti nebo který z jiných důvodů nepožívá dostatečné důvěry u prodávajícího.
d. Prodávající vyrozumí kupujícího o neakceptovaných objednávkách bez zbytečného odkladu.

4. Dodací lhůta a dodání

a. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu dle specifikace objednávky v dohodnutém termínu.
b. Realizací objednávky se rozumí expedice zboží ze skladu prodávajícího, případně dodání zboží v souladu s dodacími podmínkami uvedenými v objednávce nebo zahájení přepravy zboží kupujícímu.
c. Zboží na skladě má obvyklou dodací lhůtu 1 týden od potvrzení objednávky, ostatní zboží má orientační dodací lhůtu 8-16 týdnů. Aktuální dodací lhůta bude potvrzena při závazné objednávce jako součást potvrzení objednávky prodávajícím.
d. Zároveň s expedicí zboží jsou vystaveny průvodní doklady ke zboží, tj. faktura – daňový doklad a dodací list.

5. Předání a převzetí zboží

a. Prodávající předá kupujícímu sám nebo prostřednictvím dopravce zboží v místě dle dopravních dispozic uvedených v objednávce, prodávající současně provede zaškolení obsluhy, bude-li obsluha kupujícím určena a jestliže to povaha zboží vyžaduje.
b. Kupující se zavazuje zboží v místě dle dopravních dispozic uvedených v objednávce převzít a v případě, že prodávající bude uvádět zboží do provozu, podepsat protokol o uvedení zboží do provozu.
c. Odstranitelné vady, které nebrání užívání zboží, nejsou překážkou pro převzetí a provoz zboží, budou řešeny v rámci reklamace.

6. Záruční podmínky

a. Kupující je povinen při převzetí zboží provést kontrolu zboží v kvalitě a množství. Vady zjevné a vady množství, které nebyly uplatněny při převzetí zboží, nemohou být dále předmětem reklamace.
b. Vady, které lze zjistit při převzetí zboží a/nebo v rámci protokolárního uvádění zboží do provozu, uvede kupující v přepravním listě nebo v protokolu o uvedení zboží do provozu. Ostatní vady reklamuje kupující u prodávajícího písemně nejpozději následující pracovní den po jejich zjištění. Nedodržení uvedené povinnosti má za následek prekluzi nároku kupujícího na bezplatné odstranění vady.
c. Prodávající odpovídá za vady zboží v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
d. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
e. Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
f. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zboží zaniká mj. v případě, kdy záruční lhůta již uplynula, se zbožím bylo nakládáno v rozporu s účelem, ke kterému je určeno, zboží je úmyslně či neúmyslně poškozeno v důsledku nesprávné obsluhy, v důsledku teplotních vlivů, vody, vlhka, prašnosti, kolísání síťového napětí, elektrického výboje, vyšší moci, jednotlivé díly zboží jsou mechanicky poškozeny, jsou porušeny či odstraněny výrobní, bezpečnostní a záruční plomby, štítky, příp. jiné ochranné prvky zabraňující otevření či rozebrání věci, nebo zabezpečující jednoznačnou identifikaci zboží, zboží bylo poškozeno v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
g. Záruka na zboží zaniká rovněž v případě kdy výrobcem předepsaná údržba zboží nebyla provedena v předepsaném termínu nebo byla nebyla provedena prodávajícím nebo jím autorizovaným servisem.
h. Záruka na zboží zaniká rovněž v případě kdy při výměně součástky nebo opravě zboží bylo použito neoriginálních náhradních dílů.
i. Záruka kryje vady materiálu nebo vady montáže, nikoliv přirozené opotřebení dílů a spotřební materiál.
j. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné, nestanoví-li záruční podmínky dohodnuté mezi kupujícím a prodívajícím jinak.
k. Neoprávněně uplatněné záruční opravy a pozáruční opravy jsou kupujícímu účtovány dle příslušného ceníku.
l. Uplatní-li kupující v souladu s těmito VOZP reklamaci vad dodaného zboží a reklamace bude prodávajícím vyhodnocena jako nedůvodná, je kupující povinen uhradit cenu servisního zásahu prodávajícího včetně nákladů na dopravu a ceny dodaného zboží (součástky, kompletního náhradního plnění apod.)
m. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu v plné výši jakékoli plnění, ke kterému bude ke dni uplatnění reklamace kupující povinen, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout či se jí nezabývat do doby, než kupující svůj závazek vůči prodávajícímu v plném rozsahu splní.

7. Záruční lhůty

Záruka na zboží poskytovaná kupujícím pro objednávky přes e-shop:
– 36 měsíců na paletové vozíky Clark GS Pro
– 36 měsíců na paletové vozíky Lifter by Pramac GS a Premium
– 12 měsíců na paletové vozíky Crown
– 12 měsíců na ostatní paletové vozíky nabízené přes e-shop
– 12 měsíců nebo 1000 motohodin (co nastane dříve) na ostatní skladovou techniku
– baterie a akumulátory jsou vedeny jako spotřební materiál a jsou ze záruky vyjmuty

8. Servis

Transtechnik CS, spol. s r.o.
Průběžná 80b
Praha 10 – Strašnice
100 00

Tel: 800 187 267
E-mail: info@transtechnik.cz

9. Odstoupení od smlouvy

a. Kupující může bez dalšího zrušit jednostranným úkonem svou objednávku učiněnou v písemné formě do momentu jejího potvrzení (akceptace) prodávajícím, a to výhradně elektronickou poštou, faxem nebo dopisem.
b. Potvrzená objednávka může být rovněž jednostranně kupujícím zrušena, avšak v takovém případě se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2157 občanského zákoníku odstupné ve výši 50% kupní ceny.
c. Nebyla-li objednávka realizována ve sjednaném termínu nezávisle na vůli smluvních stran, sjednají strany náhradní termín realizace, přičemž tento termín by měl být stanoven v souladu s objektivními možnostmi pro splnění závazku.
Kupující má právo zrušit svou objednávku (odstoupit od smlouvy), jestliže tato nebyla realizována ve sjednaném termínu, ani v termínu náhradním.
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o svém rozhodnutí zrušit takovou objednávku.
d. Odmítne-li kupující převzít zboží, a to i přes písemné vyzvání prodávajícího a splnění veškerých podmínek uvedených v kupní smlouvě prodávajícím, má kupující povinnost zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny zboží, přičemž smluvní pokuta je splatná dnem, kdy prodávající odeslal kupujícímu výzvu k jejímu zaplacení.

10. Právní vztahy

a. Právní vztahy vzniklé a vyplývající ze vzájemného obchodního vztahu se řídí příslušnými ustanoveními zákona a ostatních právních předpisů ČR.
b. Všechny spory, které vzniknou ze vzájemného obchodního vztahu a v souvislosti s ním a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním stran, budou s konečnou platností rozhodovány příslušným soudem ČR.
c. Vzájemný obchodní vztah vyplývající z objednávky se v celém rozsahu řídí právním řádem ČR.¨

11. Závěrečná ustanovení

a. Pokud by některá ustanovení těchto VOZP byla neplatná nebo právně neúčinná, nedotýká se to platnosti ustanovení zbývajících.
b. Není-li v objednávce nebo těchto VOZP dohodnuto jinak, budou veškerá „oznámení, sdělení, apod.“ požadovaná dle těchto VOZP písemná. Takováto oznámení, sdělení apod. budou považována za řádně odeslaná a doručená buď (a) v den doručení, pokud budou doručena osobně nebo za (b) tři dny od odeslání, pokud budou odeslána doporučenou poštou.
c. Hovoří-li se v objednávce nebo těchto VOZP o doručování (zasílání písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence. resp. adresa uvedená v objednávce.
d. Prodávající a kupující prohlašují, že jejich úmyslem je učinit tyto VOZP nedílnou součástí mezi nimi uzavřené smlouvy, dohody či ujednání ve vztahu k prodeji zboží dodaného prodávajícím kupujícímu a že jejich obsah a přistoupení k nim je v souladu s jejich svobodnou, určitou vážnou vůlí prostou omylu a nejsou sjednány v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze smluvních stran. Prodávající a kupující prohlašují, že tyto VOZP budou stranami vykládány v dobré víře.
e. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu veškeré zásahy třetích osob směřující k zatížení nebo odnětí majetku kupujícího, jako např. exekuce, v důsledku kterých by mohlo dojít k omezení, zdržení či nemožnosti plnění kupujícím nebo ohrožení práv prodávajícího.
f. Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje, které požívají zvláštní právní ochranu, nebudou prodávajícím zveřejněny či předány třetí osobě bez souhlasu kupujícího, s výjimkou stanovenou právními normami (např. v daňovém či trestním řízení).
g. Kupující uděluje výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na jeho elektronickou adresu. Tento svůj souhlas může kdykoli odvolat.
h. Kupující souhlasí, aby prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího, které mu kupující sdělil nebo sdělí a/nebo které prodávající získal či získá v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, a to za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání prodávajícího, poskytování informací o činnosti prodávajícího a informací o zboží a službám nabízených prodávajícím.
i. Pro řešení sporů ze smluvních vztahů založených mezi prodávajícím a kupujícím smlouvami, dohodami, právními jednáními apod. či sporů z takových vztahů přímo nebo nepřímo vyplývajících, je v souladu s ustanovením § 89a o.s.ř. místně příslušný soud prvního stupně v Praze jako místě sídla prodávajícího (dle povahy věci Městský soud v Praze nebo Obvodní soud pro Prahu 10).
j. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ledaže VOZP stanoví výslovně jinak.
k. Kupující není oprávněn převést jakákoli práva, povinnosti či jakékoli pohledávky vůči prodávajícímu z jakékoli smlouvy, dohody či právního jednání uzavřených či vedených s prodávajícím na třetí osobu.
l. Kupující svým souhlasem s těmito podmínkami na e-shopu prodávajícího potvrzuje, že si tyto VP pozorně přečetl, všechna jejich ustanovení jsou mu srozumitelná a jasná a souhlasí s nimi. Zároveň se tyto VP stávají nedílnou součástí objednávky zaslané přes e-shop.
m. Tyto VOZP vstupují v platnost dnem 1. března 2017, nahrazují předešlou verzi a platí do odvolání ze strany prodávajícího.

VOZP ke stažení v PDF zde.

Skip to content